Article 8

Att finna vattensamlingar där vattnet delar på sig är ovanligt. Här menas inte vatten som delar på sig på bibliskt manér utan istället avser det vatten som lägger sig i två olika skikt, ovanpå varandra, utan att blandas. För Sveriges del är dessa typer av vattensamlingar otroligt ovanliga men en välkänd står att finna och det är Svinesund vid gränsen mellan Sverige och Norge.

Blandning av vatten
Det är inte så att alla vatten blandas hela tiden men de allra flesta sjöar och hav har åtminstone en eller två blandningar per år och dessa sker inte sällan vid höstens stormar. För att en blandning ska kunna ske gäller det att hela vattensamlingen har samma temperatur och väger lika mycket. En vattensamling som kan blandas kallas för holomiktisk medan en vattensamling som inte blandas, likt den i Svinesund, benämns meromiktisk.

Svinesund har trösklar
För Svinesunds del beror den meromiktiska statusen bland annat på att så kallade trösklar finns på fjordens botten. Enligt Havs- och Vattenmyndigheten är en tröskel en sorts barriär som avskiljer två olika vattenbassänger, vilket leder till att vattensamlingarna inte kan blandas. Trösklarna vid Svinesund ligger alldeles vid mynningen och skapades av inlandsisen. De bidrar till att sötvatten hamnar på ytan och det mer salta vattnet hamnar ett par meter under detta.

Syrefattigt vatten
Något som är typiskt för en meromiktisk vattensamling är att det undre skikten blir extremt syrefattigt. Det här beror förstås på att den delen av vattenmassan inte är i kontakt med den omgivande luften och därmed blir syrenivån lågt. Som ett exempel kan sägas att det undre skiktet kan ha en syrenivå runt 1 milligram per liter medan det ovanliggande vattenskiktet, som är i kontakt med atmosfären, kan ha syrenivåer som är tio gånger högre eller mer.

Följden av det syrefattiga skiktet blir att det blir väldigt svårt för djur och växter att överleva i vattnet. De allra flesta organismer kräver måttliga mängder syre och utan det kan livet på havsbotten ha väldigt svårt för att klara sig. Självfallet finns det undantag från regeln och inte minst anaeroba organismer klarar sig utmärkt utan stor syretillförsel.

Meromiktiska vatten i världen
I Europa är det främst Norge och Finland som har meromiktiska vattensamlingar. Många av Norges fjordar hamnar i denna kategori och det gör även många av Finlands vikar, inte minst på Åland. Andra platser där meromiktiska fenomen kan ses är i Frankrike och Schweiz men de existerar på alla kontinenter.